A
abrasio: a fogak elkopása a rágás következtében
abcessus: tályog
acut: heveny
adhaesio: tapadás
adstringens: összehúzó
alveolus: fogmeder
alveolitis: fogmedergyulladás
anaemia: vérszegénység
anomália: rendellenesség, eltérés (veleszületett v. szerzett)
antagonista: a száj összecsukásakor egymással találkozó fogpár
anterior: elülső
antrum: üreg
apex: a fog györerének a csúcsa
apicalis: csúcsi
aphtha: kis, kerek sárgásfehér, fájdalmas fekély a szájnyálkahártyán
applicatio: alkalmazás, illesztés, hozzáalakitás
approximális: a fogak egymás felé tekintő, szomszédos oldala
aqua: viz
artéria: ütő- v agy verőér
articulatio: izület. a fogak érintkezése működés, rágás közben
articulator: fogpótlások készitésekor használatos fogászati készülék, mely demonstrálja a rágómozgásokat a szájon kivül
aspiratio: beszivás, beszippantás a légutakba. idegentest vagy anyag beszippantása
atrophia: sorvadás

B
benignus: jóindulatú
bifurcatio: kettéágazás
bilaterális: kétoldali
bucca: orca, pofa
buccalis: arc felöli, arci

C
calculus: fogkő
calculosis: kövesedés
canalis: csatorna
caninus: szemfog
carcinoma: rosszindulatú, hám eredetú daganat
caries: fogszuvasodás
cavitas: a fogban a töméshez kialakitott üreg
cavum: üreg
cervix: nyak, fognyak
cervicalis: nyaki
chronicus: idült
concav: homorú
convex: domború
curettage: kikaparás
cysta: tömlös (nem igazi) daganat

D
decubitus: feltörés, felfekvés
dens: fog
dentalis: fogászati
dentogen: fog eredetű
dentinum: dentin, a fogak alapanyaga
dentitio: fogzás
depuratio: letisztitás, fogkő eltávolitás
depurátor: fogkő eltávolitó műszer
devitalisatio: élettelenné tétel, a fogbél elhalását előidéző eljárás
dexter: jobb
diagnosis: kórisme
distalis: a test középvonalától távolabb eső
distoapproximális: valamely fognak a fogivben mögötte álló fog felé tekintő oldala
distobuccalis: a középvonaltól távolabb és az orca felé eső
drainage: a sebvéladék levezetésére szolgáló cső, esetleg csik
duplex: kettős

E
epithesis: a test hiányainak pótlása, arcpótlás
exkavátor: kiemelő, kivájó
exponált pulpa: megnyitott fogbél
exstirpatio: a fogbél teljes eltávolitása
extensio: feszités, nyújtás, kiterjesztés
extractio: kihúzás, fogeltávolitás
extraoralis: szájon kivüli

F
fazetta: porcelánból vagy műanygból készült, a fogpótlás fémvázát takaró kozmetikai célú boritás
fissura: barázda
fistula: sipoly
focus: góc
focalis infectio: gócfertőzés
folliculus: tüsző
follicularis cysta: az állcsontban visszamaradt fogak koronája körül képződő tömlős daganat
foramen: lyuk, nyilás. Erek, idegek kilépési helye a csontból
fractura: törés. Fog, állcsont törése
fragmentum: tört rész, szilánk
frenulum: fék
frenulum linguae: nyelvfék
frenulum labii: ajakfék
frontlis: homlokkal párhuzamos
frontfogak: metsző- és szemfogak
functio: működés
funkciós lenyomat: a teljes kivehető pótlás készitésekor a száj lágyrészeinek müködése közben vett lenyomat

G
gangraena: a fogbél elhalása
gingiva: iny
gingivalis: inyhez tartozó
gingivitis: inygyulladás
gingivectomia: inykimetszés
glossitis: nyelvgyulladás
granuloma: sarjszövet
guttaperha: trópusi fák nedvéből származó gyökértömő anyag

H
haematoma: vérömleny
haemorrhagia: vérzés
herpes: virus okozta, hólyagos bőrbetegség
herpes labialis: ajakherpesz
Highmore-üreg: sinus maxillaris
horizontalis: vizszintes
hyperaemia: vérbőség

I
immediat: azzonali, rögtönzött
immediat protézis: a fogak eltávolitása után, a gyógyulás bevárása nélkül elkészitett fogpótlás
impactio: ütközés, beékelődés
incisio: be- felmetszés
incisivus: metszőfog
infectio: fertőzés
inlay: lenyomat alapján szájon kivülelkészitett, cementtel beragasztott tömés nemesfémből v. más anyagból
inter: között
intradentalis: fogak közötti
interradicularis: gyökerek közötti
intra: belül
intracutan: bőrbe
intramuscularis: izomba
intravenás: vénába adott injekcio
intraoralis: szájon belüli
intubatio: cső bevezetése a légcsőbe a légzés megkönnyitésére vagy altatáskor
ischaemia: vértelenség
isolatio: elszigetelés, elkülönités

K
krampon: a protetikában és fogszabályozásban használt fogó neve

L
labium: ajak
labialis: ajak felöli
Lentulo: kézidarabba fogható, spirális alakú műszer, amellyel a pasztaszerű anyagokat viszik be a gyökércsatornába
leukoplakia: fehér foltok képződése a nyálkahártyákon, amit a nyálkahártyát boritó laphám elszarusodása okoz
ligatura:kötés, lekötés. Kötésre használt fonál, drót
lingua: nyelv
lingualis: nyelvi, nyelv felöli

M
malignus: rosszindulatú
mandibula: állkapocs
matrica: fémlemezke, amelyet a fogak approximális tömésekor alkalmaznak
maxilla: felső állcsont
medius: középső
mesialis: közép felé eső
metastasis: rosszindulatú daganat áttéte más szervekbe
molaris: örlőfog

N
narcosis: altatás

O
okkludor: az állkapocs nyitó-csukó mozgását utánzó készülék
okklusio: a felső és az alsó fokak viszonya záróharpásban
oedema: vizenyő, folyadék felhalmozodása a szövetekben
oncologia: a daganatos betegségekkel foglalkozó tudomány
oralis: a száj felöli, a szájhoz tartozó
orthodontia: fogszabályozás
oseomyelitis: nagyfokú csontpusztulással járó csontvelőgyulladás
ostitis: a csont gyulladása

P
palatum: szájpad, szájpadlás
palatinalis: szájpadlás felöli
papilla: szemölcs. a szomszédos fogak közötti háromszög alakú inyrészlet
parodontium: fogágy, a fogat tartó szövetek
parodontitis: a fogágy gyulladásos betegsége
parodontosis: a fogágy elfajulásos betegsége
partialis: részleges
peri: körül
periosteum: csonthártya
periostitis: csonthártyagyulladás
pericoronitis: áttöröben lévő fog koronája körül kifejlödő gennyes lágyrészgyulladás
periodontium: gyökérhártya
periodontitis: gyökérhártya gyulladás
praemolaris: kisörlő
praeparatio: előkészités, a fog lecsiszolása
praeventio: megelőzés
primaer: elsödleges
profondus: mély
progenia: előreugró állkapocs
prognathia: előreálló felső állcsont
prophylaxis: megelőzés
prothesis: az elvesztett fogak pótása kivehető lemezzel
pulpa: fogbél
pulpitis: fogbélgyulladás
pus: genny

R
radix: gyökér
radikularis cysta: gyökér körüli tömlös daganat
replantatio: eltávolitott vagy kiütött fog visszahelyezése
resectio: a gyökércsúcs eltávolitása
retentio: visszatartás
retrograd gyökértömés: műtéti úton a gyökércsúcs felöl végzett gyökértömés

S
sagittalis: nyilirányú
sanguis: vér
sarcoma: kötőszöveti eredetű rosszindulatú daganat
sclerosis: elmeszesedés
secundaer: másodlagos
separatio: a szomszédos fogak széttolása
sequester: kilöködő, elhalt csontrészlet
sinister: bal
sinus maxillaris: állcsontöböl
status: állapot
status praesens: jelen állapot
stomatitis: szájnyálkahártya gyulladás
sub: alá, alatt
subgingivalis: inyalatti
superficialis: felületes
sutura: varrat

T
totalis: teljes
transplantatio: élő szövetek, szervek átültetése
trauma: erőhatás
trepanatio: a fogbélüreg megnyitása
trismus: szájzár
tuber: kiemelkedés
tuber maxillae: a felső állcsont distalis része
tumor: daganat

U
ulcus: fekély
unilateralis: egyoldali

V
vena: visszér, gyűjtőér
vertikalis: függőleges
vestibulum oris: szájtornác. a fogak és a ajkak ill. a pofák közötti rés
via falsa. álút
vitalis: élő